Bilde fra inne i et sauefjøs hvor det står flere sauer. Gulvet er dekket av halm. sauene er mørk grå i ulla og har svarte hoder og svarte ben.

Bedre fjøs til sauens beste

5. mars 2023

På grunn av de kalde vinterne våre, bor sauer i Norge innendørs i vintermånedene. Da er det viktig med gode bygg.

Prosjektet FåreBygg gikk fra 2013-2019 og gikk ut på å kartlegge både sauenes og bondens trivsel med ulike bygnings- og driftsløsninger.

FåreBygg = bedre bolig til sau

At bygget skal være tilrettelagt sauenes behov er kanskje ganske opplagt. Men fjøset er også bondens arbeidsplass. Og fordi bonden er den viktigste enkeltfaktoren for dyrevelferden, så handler tilrettelegging av fjøset for bonden om både bonde- og dyrevelferd. Å tillrettelegge for at dette arbeidet blir enklest mulig for bonden betyr dermed mye for både dyretrivsel og folketrivsel.

Les mer om prosjektet på Animalia sine nettsider: Forskning på det optimale fjøset for bedre trivsel for sau og bonde

Viktig særnorsk forskning

Prosjektet FåreBygg var viktig fordi det finnes lite forskning på hold av småfe innomhus. Det er ikke vanlig å ha sau i områder med så mye vinter som i Norge. Det finnes derfor ikke så mye forskning på hvordan man best tilrettelegger for sauens velferd innendørs over mange måneder.

Sau er et flokkdyr, så det viktigste behovet de har er å holde sammen. De ønsker også å utøve lik atferd samtidig. De vil ligge samtidig, spise samtidig og de vil ha sosiale grupper som de bestemmer selv.

Hvordan påvirker areal sauen? 

Forskningsprosjektet gjorde en kartlegging som testet hvordan mengde tilgjengelig areal påvirker sauene. Ved å gjøre atferdsobservasjoner gjorde man flere interessante funn.

For eksempel ser sauen ut til å ha en sterk preferanse for å ligge inntil noe. De ligger oftere inntil bingeveggene når dette går an. I tillegg hadde de en tendens til å øke avstanden til hverandre når de fikk plass til det.

Disse funnene betyr at det er vesentlig å sikre sauene god nok plass så de kan få oppfylt sine preferanser.

Større binger ga mer liggetid

Forsøk gjort på NMBU testet å øke arealet fra 0.7 kvadratmeter per søye til både 1.5 og 2.25 kvadratmeter per søye. Resultatene viste at sauen brukte vesentlig mer tid på å ligge da man økte arealet fra 0.7 til 1.5 kvadratmeter. Det betyr mye for velferden for dyrene.

Liggetiden økte også noe da arealet ble økt fra 1.5 til 2.25 kvadratmeter. Men forskjellen var mindre.

I de minste bingene (på 0.7 kvadratmeter) observerte man sittende sau. At sau sitter er noe man ser veldig sjeldent. Men det forekom altså i de minste bingene i dette forsøket. Men det var bare i de små bingene det ble sett. I de større bingene ble det ikke observert noe sitting. Dette er en sterk indikasjon på sauens mulighet for utløp for naturlig atferd.

Vil du lære mer om resultatene fra FåreBygg? Hør podcast fra Bondevennen med professor i dyreatferd på NMBU, Knut Egil Bøe og småferådgiver i Nortura, Linn Hege Engen: Forebygg med gode fårebygg

Informasjon til denne saken er hentet fra Animalia: Forskning på det optimale fjøset for bedre trivsel for sau og bonde

Og podcastepisode fra Bondevennen med professor i dyreatferd på NMBU, Knut Egil Bøe og småferådgiver i Nortura, Linn Hege Engen: Forebygg med gode fårebygg

Les mer om sau og geit

En sau og et lam står og sideveis og ser inn i kamera. I bakgrunnen er det et jorde med høyt gress

Bedre diagnostikk for smertefull sykdom

Småfe og storfe er utsatt for sykdom i klauvene. Dette er bakteriesykdommer som gir smertefulle sår på klauvene. God diagnostisering er vesentlig for forebygging og behandling.

Les mer
Bilde fra inne i et sauefjøs hvor det står flere sauer. Gulvet er dekket av halm. sauene er mørk grå i ulla og har svarte hoder og svarte ben.

Bedre fjøs til sauens beste

På grunn av de kalde vinterne våre, bor sauer i Norge innendørs i vintermånedene. Da er det viktig med gode bygg.

Les mer
Bildet viser unge geiter ute på beite. Noen geiter ligger på stener, mens andre står i bakgrunnen og beiter

Friskere geiter

I lang tid hadde norske geitebesetninger en høy frekvens av alvorlige, smittsomme sykdommer som ga stor lidelse.

Les mer